Suç ve Ceza Film Festivali Kitapları

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ilk yılında “Hukuk Devleti İlkesi Işığında Geçmişle Hesaplaşma” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Festival’de dünya ve ülkemiz sinemasının darbe konulu filmlerinin gösteriminin yanı sıra, panel, sempozyum gibi etkinliklerle, festivalin teması hem sanatsal hem de akademik açıdan irdelenmiştir.

http://www.icapff.com/dosyalar/tebligler/1-Uluslararasi-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-Akademik-Program-Tebligleri.pdf

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ikinci yılında, insanlığın en önemli sorunlarından biri ele alınmıştır. Bu nedenle ana tema olarak “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” konusu tercih edilmiştir. Çünkü kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık olan bir dünyada, şiddetin ve ayrımcılığın diğer türlerinin de engellenmesi mümkün değildir.

http://www.icapff.com/2-Uluslararasi-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-Akademik-Program-Tebligleri.pdf

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin üçüncüsünün teması “Çocuk(ça) Adalet?” olarak belirlenmiş olup Festival kapsamında sunulan tebliğler kitap olarak basılmıştır. Çocukları Suça Sürükleyen Nedenler başta olmak üzere Çocuk Adaleti’nin her yönüyle tartışıldığı tebliğlere ulaşmak için: http://www.icapff.com/3-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-2013-1-cilt.pdf

http://www.icapff.com/3-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-2013-2-cilt.pdf

4. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ana teması olan “Göç”, esasen son yıllarda gündemden hiç düşmeyen ve fakat insanların on yıllardır karşılaştıkları bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar özellikle savaş ve istikrarsızlık zamanlarında yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Ne yazık ki insanların yaşadıkları toplum ve coğrafya içerisinde ırkı, dini, milliyeti, siyasi görüşleri veya belirli bir toplumsal gruba mensubiyetlerinden ötürü yaşadıkları zulüm tehdidi nedeniyle başka ülkelere sığınma ihtiyacı duymaları 21. yüzyılda da çözülemeyen bir sorun olarak uluslararası arenada yerini korumaktadır. Bu konu festivalimizde festivalimizde akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu görevlileri ve sinema dünyasınca tüm yönleriyle konuşulmuş olup sunulan tebliğlere ilgili linkten ulaşmak mümkündür: http://www.icapff.com/4-Uluslararasi-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-Akademik-Program-Tebligleri.pdf

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin beşincisinde özellikle ceza adaleti sistemindeki ayrımcılık ile din, engellilik, cinsel yönelim ve cinsel kimlik nedeniyle yapılan ayrımcılık ele alınmıştır. Ayrımcılıkla bağlantılı sorunlar, 7 gün süren Festival kapsamında çeşitli boyutlarıyla masaya yatırılmış ve farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır.

http://www.icapff.com/5-Uluslararasi-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-Akademik-Program-Tebligleri.pdf

2016 yılında altıncısı düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin teması “Yoksulluk” olarak belirlenmiştir. Yoksulluk sadece edebiyatın ve sanatın baş konularından biri olarak görünmekten çıkıp, yaşamın her alanını etkileyen ve tüm sorunların temel kaynağı olan bir olgu olarak gündemdedir. Toplumsal ve yasal sorunların temelinde yer alan iki önemli etken yoksulluk ve yoksunluktur. Yoksulluk ve yoksunluk aynı zamanda adalet açısından sorun yaratan hastalık ve suçların da temel etkenleridir.

http://www.icapff.com/6-Uluslararasi-Suc-ve-Ceza-Film-Festivali-Akademik-Program-Tebligleri.pdf

2017 yılında yedincisi düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin teması “Terör ve Darbelere Karşı Hukuk Devletinin Korunması” olarak belirlenmiştir. Festival kapsamında ulusal ve uluslararası perspektiften terör ve darbe kavramları ele alınmıştır. "Terör ve Darbelere Karşı Hukuk Devletinin Korunması" konusu festivalimizde birçok ülkeden gelen akademisyenler, sivil toplum örgüt temsilcileri, kamu görevlileri ve sinema dünyasınca tüm yönleriyle masaya yatırılmıştır. Festival kapsamında 11 ülkeden 75 akademisyenin katılımı ile bir açılış paneli ve 20 oturumluk bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Terör ve Darbelere Karşı Hukuk Devletinin Korunması

2018 yılında sekizincisi düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin teması “Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu” olarak belirlenmiştir. Yedi gün süren Festival kapsamında; bu senenin teması olan Uyuşturucu Maddeler ve Uyuşturucu Bağımlılığı konusu multidisipliner şekilde ve farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır. Bu geniş bakış açısını sağlayabilmek için hukukçular başta olmak üzere kriminologların, psikiyatrların, sosyologların, STK temsilcilerinin, kamu görevlilerinin, film yapımcılarının, yönetmenlerin, oyuncuların ve eleştirmenlerin katılımıyla paneller gerçekleştirilmiştir.

Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu

Festivalin bu yılki konusu ise "Sanal Dünyada Adalet" idi. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'mizde "Sanal Dünyada Adalet" konusu mümkün olan her yönüyle masaya yatırılmış ve siz değerli ilgililere sunulmuş bulunuyor. Siber hukuk, elektronik ticaret hukuku, bilişim suçları, sanal mülkiyet, sanal dünyaya ilişkin uluslararası düzenlemeler, sanal alanda insan hakları ve daha birçok başlık dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve kamu görevlilerinin katkılarıyla bilimsel, hukuki, sosyal ve kültürel açılardan irdelendi, festivalimiz boyunca süren akademik programımız ile kürsüye taşındı.

Sanal Dünyada Adalet

"Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin onuncusu 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında "Ben Masumum" teması altında gerçekleştirildi. Hukuk devleti olmanın temelini oluşturan haklardan biri olan adil yargılanma hakkı hem kamu hukuku hem özel hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede; "Ben Masumum" teması, hukukun tüm alanları bakımından birçok farklı boyutuyla akademik programımızda ele alınmıştır. Yedi gün boyunca süren akademik programımızda, bu senenin teması kapsamında adil yargılanma hakkı ve bu hakka bağlı hak ve özgürlükler farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır.

Ben Masumum

YUKARI